Altres productes
Els metalls són els elements químics capaços de conduir l’electricitat i la calor, que exhibeixen una brillantor característica i que, amb l’excepció del mercuri, resulten sòlids a temperatura normal.
El concepte s’utilitza per anomenar elements purs o aliatges amb característiques metàl·liques. Entre les diferències amb els no metalls, poden destacar-se que els metalls disposen de baixa energia de ionització i baixa electronegativitat.
Els metalls són tenaços (poden rebre forces brusques sense trencar-se), dúctils (és possible modelar-los en fils o filferros), mal·leables (es converteixen en làmines en ser comprimits) i compten amb una bona resistència mecànica (resisteixen esforços de tracció, flexió, torsió y compressió sense deformar-se).
Hi ha metalls que apareixen en forma d’elements natius (el coure, l’or, la plata), mentre que altres poden obtenir-se a partir d’òxids, sulfurs, carbonats o fosfats. Els metalls acostumen a ser molt utilitzats en la indústria, ja que ofereixen una gran estabilitat i tenen una àmplia protecció contra la corrosió.
ACER INOXIDABLE
ACER INOXIDABLE
Descripció: És un producte metal·lúrgic que resulta d'afegir a l'acer una proporció bastant elevada de crom, i níquel.
Així doncs, la qualitat d'inoxidable no prové de cap capa protectora superficial, sinó que es deu a l'aliatge, a la mescla de metall
Coure
COURE
Descripció: El coure (del llatí cuprum), de símbol Cu, és un element químic de nombre atòmic 29, i és un dels metalls més importants.
El coure forma part d'una quantitat molt elevada d'aliatges que generalment presenten millors propietats mecàniques, tot i que tenen una conductivitat elèctrica menor
FERRO
FERRO
Descripció: És un metall mal·leable, tenaç, de color gris platejat i presenta propietats magnètiques; és ferromagnètic a temperatura ambient.
LLAUTÓ
LLAUTÓ
Descripció: El llautó és un aliatge de coure i zinc. És més dur que el coure, és dúctil i es pot forjar en planxes fines
LLAUTÓ
MAGNESI
Descripció: El magnesi no es troba en la natura en estat lliure (com metall), sino que forma part de diferents compostos, en la seva majoria òxids; es insoluble.El magnesi elemental es un metal llivia, mitjanament fort i de un color blanc platejat.
PLOM
PLOM
Descripció: El plom té un color blanc blavós característic i és molt tou, mal·leable i dúctil. Si s'escalfa lentament pot fer-se passar a través de qualsevol forat.
ZINC
ZINC
Descripció: El zinc, també conegut com a zenc quan es presenta en làmines, és un metall diamagnètic llustrós de color blanc blavós, tot i que la majoria de tipus comercials del metall tenen un acabat mat. És una mica menys dens que el ferro i té una estructura cristal·lina hexagonal.
Carrer Gregori Resina, 6, 2º 1ª | 08401 Granollers (Barcelona) - Spain | T. +34 938 405 099 | F. (+34) 93.849.01.58 | e-mail: info@mapametals.com
design | propla.net